Det revolutionerende ved produktet er, at det ikke kræver en stor mængde data, som algoritmen skal trænes på, inden det tages i brug - i modsætning til mange eksisterende løsninger inden for ansigtsgenkendelse og kunstig intelligens. Algoritmen kan simpelthen aflæse et ansigtsaftryk ud fra ét enkelt billede. Ansigtsgenkendelsen er desuden robust over for mindre og midlertidige udtryksændringer, fx frisure, briller, skæg, osv.

Når algoritmen har identificeret en person, kan softwareprogrammet give besked herom enten ved at sende en SMS-besked til et eller flere prædefinerede numre, ved at ringe samme nummer op, afspille en alarm, eller noget fjerde. Dette kan i vid udstrækning tilpasses efter behov, og der er umiddelbart ingen begrænsninger på, hvordan man digitalt vil modtage notifikationer ved identifikation.

Det skal understreges, at der ikke lagres data fra kameraet. Det eneste, der skal lagres, er det kartotek af profilbilleder, hvorfra programmet skal genkende menneskene.

Formål

At hjælpe alle demente, der har tendens til at forlade deres plejebolig for derefter at være konfuse, bange og utrygge ved situationen og de fremmede omgivelser og i værste fald kan ende med at komme til skade.

Vi vil løse problematikken omkring ambulering på en nem, tilgængelig og bekvem måde, der håndterer problemet øjeblikkeligt ved dets opståen, uden at det føles som et indgreb i den personlige frihed. Ambulering er en meget ofte set problematik i forbindelse med demens, hvor mennesket med demens går fra plejeboligen med risiko for at blive væk og være til fare for sig selv og andre. Mennesket med demens er ofte meget forvirret og har svært ved at gengive, hvem vedkommende er. Ydermere kan den pågældende typisk hverken orientere sig eller tage kontakt til andre.

Diverse socialpædagogiske indsatser kan afhjælpe hyppigheden af ambulering, mens tekniske løsninger som GPS-trackere kan hjælpe, når uheldet er ude og personen allerede har forladt hjemmet. Men der findes få løsninger, der griber fat om problem straks, når det opstår, hvilket vil kunne mindske og helt fjerne en række af de problemer, der opstår, når personen er stukket af.

Opsætningen er nem. Det kræver mellem et og to kameraer afhængigt af rummet, der monteres ved hver udgang, og derudover en hovedcomputer, hvorfra softwaren kører. Når personer på plejehjemmet kommer inden for en prædefineret afstand til udgangen (fx 5 meter), tænder kameraet og begynder at matche livebilleder med det kartotek af brugerbilleder, som er registreret. I det øjeblik et match bliver fundet, dvs. når et ansigt bliver genkendt, vil systemet igangsætte en række handlinger, som kan skræddersys de daglige rutiner hos det enkelte plejehjem. Eksempelvis vil vagttelefonen bliver ringet op, hvor navnet på den pågældende borger oplyses, samt hvilken udgang der benyttes.

Målgruppe

Personer med tendens til ambulering, herunder ofte personer med demens. Omfanget af problematikken består i, at ca. 40% af de 41.000 plejehjemsbrugere er diagnosticeret med en demenslignende sygdom, hvilket svarer til mere end 16.000 borgere fordelt på ca. 950 plejehjem i Danmark. Dvs. at næsten 17 personer på hvert plejehjem i gennemsnittet er udfordret af demens. Den nationale undersøgelse af forholdene på plejecentre fra 2016 påpeger desuden, at andelen af personer med demenslignende udfordringer vil vokse over tid. Gennemgående gives der udtryk for, at langt størstedelen af beboerne på disse centre har demensudfordringer i en eller anden udstrækning.

Betydning for borger

  1. Sikre, at personale og/eller pårørende bliver opmærksomme i det sekund, at borgeren med demens forlader plejeboligen. På den måde undgås det, at mennesket med demens bliver bange og utryg, hvilket vedkommende typisk vil være, da han eller hun ikke kan orientere sig, genkende omgivelserne eller tage kontakt til nogen. I nogle situationer opgiver mennesket måske endda at finde hjem og slår sig ned på en bænk eller simpelthen på jorden eller græsset. I værste fald kommer han eller hun slemt til skade under sin udflugt. Vores løsning fører til en markant reducering i omfanget af ambulering og mindsker dermed risikoen for uheld, hvilket er det primære formål med løsningen. Det skaber samtidigt tryghed for de pårørende.
  2. Løse nogle af de udfordringer, som eksisterende løsninger, fx GPS-trackere, står overfor. Her tænkes først og fremmest på det faktum, at løsningen fungerer uden tilkobling af ekstra udstyr, fx armbånd, som personale og pårørende i mange tilfælde må skjule for den pågældende person. Tilmed undgås situationer, hvor den pågældende har afmonteret udstyret, eller hvor udstyret er løbet tør for strøm. Det skal samtidigt nævnes, at løsningen er mere reaktionsdygtig end fx GPS-trackere, da signalet kan være forsinket eller upræcist, hvorimod ansigtsgenkendelsen sker øjeblikkeligt, når personer med demens forsøger at forlade plejeboligen.
  3. Give notifikationer i form af SMS-beskeder, opkald, alarmafspilning, eller andet, så snart den pågældende person forlader boligen og dermed ikke først, når personalet opdager, at den pågældende person er savnet.

Betydning for medarbejdere

Først og fremmest undgås den mentale byrde og det pres, som opstår, når personen med demens meldes savnet og først slutter, når pågældende er sikkert tilbage i sin plejebolig. I mellemtiden vil medarbejderne stå i en situation med enorm afmagt og være bekymret for, at den pågældende er udsat for en alvorlig ulykke. Hertil hører en række ekstraopgaver i forbindelse med ambulering, hvor personen med demens skal findes og bringes sikkert hjem til plejeboligen enten med assistance fra politiet, Falck eller medarbejdere, der selv deltager i eftersøgningen.

For det andet slipper medarbejdere for de praktiske opgaver, der er forbundet med at montere ekstra udstyr på personen med demens mod vedkommendes vilje, hvilket kan føles som et skjult overgreb. Medarbejdere skal heller ikke bekymre sig om opladte batterier eller om konstant at overvåge den pågældende.

Medarbejdere kan med andre ord fokusere deres energi og kræfter på kerneydelser uden at bekymre sig om eventuel ambulering.

Økonomisk effekt for kommune/region

Når en person med demens forlader sin plejebolig, har det en række omkostninger i form af, at personalet skal lede efter den pågældende, bruge tid på at bringe den pårørende hjem og kommunikere situationen til de pårørende. Der er ligeledes en række administrative og praktiske omkostninger i forbindelse med opsætning af fx GPS-trackere og daglig vedligeholdelse (fx opladning).

Den primære økonomiske effekt ved løsningen kommer via de besparelser, man opnår, når disse omkostninger frafalder. Men løsningen er i højere grad tiltænkt til at fjerne den risiko, der er forbundet, når personer med demens forlader hjemmet uden opsyn. Den yderste konsekvens er, at den pågældende person kommer til skade, hvilket vil være ubærligt. 

Er produktet til personlig brug?

Nej.

Er produktet til træning?

Nej.

Anskaffelsespris

Estimat pr. plejehjem: DKK 20.000-25.000

Eventuelle monteringsudgifter

Estimat pr udgang: DKK 2.500-7.500

Eventuelle driftsudgifter

Estimat
Faste omkostninger: pr plejehjem pr måned: DKK 3.000-4.000 
Variable omkostninger: pr borger pr måned: DKK 100-200

Levetid

Der er ingen begrænsninger på levetiden, da de faste omkostninger dækker opdatering og support af udstyr.

Særlige krav

For at leve op til GDPR skal der indhentes en godkendelse per bruger, for hvem man vil lagre profilbilleder.

Undervisningsbehov

Der er minimalt behov for undervisning og oplæring i produktet, da løsningen stort set fungerer automatisk. Ved oprettelse af en ny borger skal der tages et billede af vedkommende, hvilket kan løses med kameraet. Herefter skal profilen tilpasses, hvor man fx skal specificere, om vagttelefonen skal ringes op, hvis personen forlader plejeboligen eller ej. Det tager under fem minutter at opsætte en ny borger i systemet. Vi introducerer selvfølgelig løsningen og medbringer en brugsmanual.

Hvilke andre kommuner/regioner har I samarbejdet med?

Vi har gennem et samarbejde med landinspektørfirmaet LIFA A/S samarbejdet med en række kommuner (herunder Guldborgsund, Gentofte og Høje-Tastrup kommune), hvor vi har hjulpet med at implementere befolkningsprognoser.

Cases