Stressmeter måleinstrument
Stress er normalt sundt og konstruktivt, styres af det ubevidste nervesystem og er neuro-fysiologisk set koblet til en dynamisk variation i trykfølsomheden målt på specielle neuro-sensorer på kroppens overflade, og er som sådan udtryk for nervesystemets elasticitet. Når stress bliver destruktivt, viser det sig ved at denne elasticitet er nedsat, hvilket instrumentet måler som en vedvarende forhøjet trykfølsomhed.
Stressmålet også er koblet til organismens egne og naturlige selv-regulerende og selv-helbredende mekanismer. Et forhøjet stressmål afspejler, at funktionen af disse mekanismer er nedsat, og hvilket kan føre til nedsat fysisk, mental, psykisk og social funktion, og på sigt også kan skade helbredet. StressMeterets potentiale dækker derfor både at forebygge og behandle vedvarende stress, og skabe/vedligeholde en normal og sund funktion af disse centrale fysiologiske mekanismer, og dermed sygdomsforebyggelse i bred forstand.

StressMeter handlingsprogram
Der er udviklet et specielt neuro-fysiologisk baseret non-farmakologisk selvbehandlingsprogram, der kan tilbydes som et evidensbaseret supplement til instrument og anden stress forebyggende/reducerende behandling.
Den aktuelle løsning præsenterer et ændret fokus i sundhedssystemet. Når kroppen udviser en fejlfunktion, vil en medicinsk behandling adressere problemet ud fra en mekanistisk vinkel. I kontrast hertil, foreslår den aktuelle løsning en vinkel, der aktiverer organismens selv-regulerende og selv-helbredende mekanismer, og derfor forebygger/helbreder vedvarende stress og sygdom ved hjælp af det naturlige biologiske systems fulde kompleksitet, og derfor uden de bivirkninger, som kan opstå ved medicinsk behandling.

Online spørgeskema screening for kliniske tegn på vedvarende stress
Ud fra svarene på tilstedeværelse af 58 mulige kliniske tegn på en fejlfunktion af organismens selv-regulerende og selv-helbredende mekanismer får brugeren en indikation af, i hvor lang tid og i hvor høj grad /hun har været påvirket af vedvarende stress. Brugeren får svar på email sammen med et sæt lægelige anbefalinger.

Formål

Screening, forebyggelse og behandling af destruktivt stress. 

Målgruppe

Flere mulige målgrupper: 

 • Borgere med en kronisk stresstilstand eller kronisk sygdom, hvor stress spiller ind, f.eks. diabetes, hjertesygdom og kræft.
 • Borgere med stress i privatlivet: f.eks. småbørnsforældre, forældre med alvorligt syge børn, stress på arbejdspladsen eller i selve arbejdets indhold, f,eks. Soldater, lufthavnstrafikkontrollører, performance kunstnere.
 • Professionelle brugere, f.eks. praktiserende læger/virksomhedslæger, psykologer og fysioterapeuter, der kan screene borgere/medarbejdere og dermed få en indikation for behandlingsbehov/effekt af en given behandling.

Betydning for borger

 • Øget selvindsigt & egen kontrol (i.e. empowerment) og mindre brug af sundhedsydelser (for de kronisk syge).
 • Bedre livskvalitet og generelt helbred, øget dagligt ydeevne/arbejdsevne og færre sygedage.
 • Øget grad af tilbagevenden til arbejdsmarkedet (for de, der er sygemeldte på grund af vedvarende stress).

Betydning for medarbejdere

 • Screening med henblik på arbejdsrelateret stress.
 • Bedre arbejdsmiljø.
 • Øget livskvalitet på arbejde og i livet som helhed.

Forventet økonomisk effekt for kommune/region

 • Færre sygedage blandt borgerne og få stress-sygemeldte tilbage i arbejde.
 • Færre sociale og rehabiliterings udgifter for de kronisk syge borgere.
 • Samlet set forventes en 30 % reduktion af de samlede sociale og sundhedsrelaterede udgifter for den enkelte målgruppe.

Anskaffelsespris

I forbindelse med de ansøgninger som UllCare A/S har lavet til Innovationsfonden i samarbejde med Region Hovedstaden og Herlev-Gentofte hospital – for henholdsvis diabetes patienter (støtte er bevilget fra Innovationsfonden), og hjertepatienter (hvor ansøgning til Innovationsfonden er under behandling): gælder følgende priser:

 • Instrument: årlig licens: 3.000 DKK/enhed.
 • Webjournal med e-learingsprogram og løbende professionel overvågning: årlig licens: 2.700 DKK/enhed.
 • Undervisningsmateriale: 600 DKK/enhed.
 • Pris for uddannelse af sygeplejerske, der skal varetage undervisning og opfølgning af patienter: 78.000 DKK/sygeplejerske.

I forbindelse med ansøgningen til Norliv i samarbejde med forsikringsmæglervirksomheden WillisTowersWatson – og i forhold til screening, forebyggelse og behandling af vedvarende stress stress på arbejdspladsen:

 • Licenser svarende til ansøgninger til Innovationsfonden.
 • Antallet af licenser afhænger af screeningsresultatet, idet kun personer med et stressMetermål over 60 arbitrære enheder får et instrument til hjemmebrug.
 • Derudover personlig instruktion, rådgivning og løbende professionel opfølgning svarende til behov: 750 DKK /instruktør time.

Online spørgeskema screenings program: 68 DKK inklusiv lægelige anbefalinger per mail.

Forventet levetid

Instrument og webjournal: de årlige licensbetaling dækker vedligeholdelse og opdateringer af instrument og web.

For sygeplejersker: årlig kvalitetssikring og internatkursus for opfølgning og faglig opdatering

Udgifter til evt. montering

Instrument: instruktion følger med instrumentet.

Øvrige: kræver internet adgang.

Forventede årlige driftsudgifter

I forbindelse med samarbejdet med Region Hovedstaden hvad angår brug af teknologien til patienter med diabetes og hjertesygdom og som samtidig har et forhøjet Stressmål indgår en årlig licensbetaling på: 

 • 3.000 DKK for instrument.
 • 2.700 DKK for brug af webjournal, læringsprogram og løbende professionel overvågning.
 • Årlig udgift til licenser, kvalitetssikring, opfølgning og opdatering af uddannede sygeplejersker: 19.600 DKK.

I forbindelse med projektet omkring screening, forebyggelse og behandling af vedvarende stress på arbejdspladser:

 • Licenser som for patienter med diabetes og hjertepatienter.Antallet af licenser afhænger af screeningsresultatet efter 12 måneder
 • Supplerede instruktørtimer: 750 DKK/time.

Stilles der særlige krav?

Internet adgang for kommunikation, men ellers ingen specifikke krav.

Er produktet til personlig brug?

StressMeter instrumentet er til:

 • Personlig brug i hjemmet.
 • Professionel brug af f.eks, psykologer, læger, fysioterapeuter, kiropraktorer mv.

StressMeter Handlingsprogram og klinisk online-spørgeskema er til personlig brug.

Er produktet til træning?

1) Stressmeter måleinstrument:

 • Bruges dagligt morgen og aften for på den måde at muliggøre relevant selv-refleksion. I praksis koblet proceduren til tandbørstning for på den måde at sikre høj compliance
 • Instrumentet er tænkt som et personligt instrument til brug i hjemmet, og således at et instrument kan anvendes inden for familien
 • Når StressMålet er stabilt lavt (dvs under 45), er det ikke længere behov for de daglige tætte målinger, men det anbefales: (i) fortsat at bruge det regelmæssigt (f.eks. fast hver søndag morgen): (ii) derudover anbefales det at anvende det ad hoc i forhold til behov og præferencer.

2) Handlingsprogrammet er også personligt og tænkes anvendt dagligt i sin fulde udstrækning x 2 så længe Stressmålet er for højt. Derefter anbefales en beskeden men stadig daglig indsats, således at det ikke glemmes – og analogt med tandbørstning (en analogi som forstås og erfaringsmæssigt har sikret en høj compliance).

3) On-line spørgeskema screening kan med fordel anvendes med start/screening, og såfremt handlingsprogram iværksættes da at måle igen efter 3, 6 og 12 måneder.

Undervisningsbehov

I dag anvendes følgende oplæringsrutiner: 

1) StressMeter instrumentet bruges med den anbefaling, at brugeren måler dagligt morgen og aften i to uger for at blive fortrolig med målingens teknik. Derefter kan målet anvendes i praksis.

2) Den stressMeter koblede non farmakologiske forebyggende hjemmebehandling er i forbindelse med det aktuelle studie hos diabetes patienter (hvor alle inkluderede patienter har et forhøjet Stressmål) planlagt sådan: 2 timers introduktion i plenum af hold på 12-15 personer, 5 telefonsamler og 2 personlige konsultationer med en professionel instruktør inden for en periode af 6 måneder.

3) I forbindelse med projektet med screening, forebyggelse og behandling hos virksomheder, er det planlagt en gradueret indsats svarende til graden af vedvarende stress.

I forbindelse med de pågående og planlagte implementeringsprojekter, hvor den endelige implementeringsmodel udvikles i tæt samarbejde med slutbrugeren, er det også tanken at teste graden af behov for personlig instruktion og rådgivning. Det er vores forventning, at når teknologien er blevet mere kendt og alment accepteret vil instruktionen kunne foregå 100 % virtuelt og således at såfremt det ønskede resultat ikke opnås inden for en 3 måneders periode med en fuld egen indsats bliver den lægelige konklusion blive, at der behov for supplerende faglig hjælp, som kan være både medicinsk, psykologisk og social.

Har produktet tidligere været præsenteret i DK?

Ja, men ikke i den aktuelle og fuldt evidens baserede udgave, som blev etableret ved et PHD forsvar ved Syddansk Universitet sommeren 2017 (se vedhæftede) Se også forskningshjemmesiden www.stressmeter.org.

Erfaringer

Vi arbejder aktuelt sammen med Region Hovedstaden, Herlev-Gentofte hospital, Det Nationale forskningsinstitut for Arbejdsmiljø samt Gøteborgs Universitet i Sverige i forhold til skabe den optimale implementeringsmodel over for patienter med diabetes og hjertesygdom. Hertil har vi fået støtte fra Innovationsfondens Innobooster pulje til Diabetes studiet og vores ansøgning for hjertepatienter er under behandling hos Innovations fonden.

I samarbejde med Forskningsmægler virksomheden Willis Towers Watson, Herlev-Gentofte hospital og Det Nationale forskningsinstitut for arbejdsmiljø har vi en ansøgning under 2. behandling hos Norliv fonden. Her handler ansøgningen om screening, forebyggelse og behandling for vedvarende stress på en arbejdsplads.

I forbindelse med de tidligere gennemførte studier (se vedhæftede PHD) havde patienterne en personlig web journal, hvor de indtaste data, og hvor der var en løbende professionel overvågning, således at den professionelle fagperson pro-aktivt kunne kontakte brugeren ved en afvigende udvikling i Stressmålet. Denne facilitet er under ny-konstruktion og indgår som sådan i den ansøgning, som aktuelt er i behandling hos Innovationsfonden.

Det er tanken, at vi i forbindelse med disse projekter vil udvikle den endelige implementerings model, og ikke kun hvad angår den enkelte borgers brug, men også i forhold til den professionelle bruger, der anvender teknologien i sin kliniske dagligdag i en lægepraksis eller tilsvarende (heri indgår fx også spørgsmålet om ydelseshonorering).

Eventuelle cases

Det er lavet omfattende klinisk videnskabelig afprøvning af produktet hos forskellige brugergrupper og i deres dagligdag:

 • Opera studenter
 • Kontormedarbejdere
 • Kvinder med nyopstået brystkræft sygdom
 • Olympiske sportsfolk og opera solister
 • Patienter med en kronisk sygdom, diabetes type 2 og stabil iskæmisk hjertesygdom
 • Patienter, der kommer med stress i en ambulant lægekonsultation