Den leverede kerneydelse i IBG-platformen skaber kvalitet i informationen, kommunikationen og planlægningen til borgere med kognitive funktionsevnenedsættelser. Platformen er et redskab til at øge kommunikation og planlægningen mellem borgere, medarbejdere og pårørende Det kan være svært for borgere med kognitive funktionsevnenedsættelser at bruge traditionelle it-værktøjer. IBG er målrettet at give denne gruppe af borgere adgang til teknologi der understøtter kommunikationen. Dette sker igennem brugervenlig betjening med mange understøttende værktøjer som eksempelvis billeder, video, piktogrammer, talesyntese mv. IBG platformen er dermed et pædagogisk værktøj, der ved at give adgang til data øger selvhjulpenheden og brugeinddragelsen, og som dermed understøtter udvikling af læring og øget kompetence. IBG platformen kan anvendes på mobile enheder på både iOS og Android, og via store touchskærme i fællesrum på bosteder, plejecentre mv.

Formål

At sikre kommunikation af høj kvalitet mellem borgere, personale og pårørende på aktivitetscentre, sociale tilbud, plejecentre mv. Øger borgernes overblik, tryghed og selvhjulpenhed og bidrager til en øget livskvalitet. For medarbejderne er IBG et pædagogisk værktøj, der også frigør tid til øget samvær med borgerne.

Målgruppe

Social & Handicap, samt Omsorgsområdet.

Ifølge tal fra Socialstyrelsen, anslås det at der er ca. 50.000 mennesker i Danmark med udviklingshæmning.

Ifølge tal fra Danmarks Statistik og Ældre Sagen er der ca. 45.000 plejeboliger fordelt på ca. 1000 bebyggelser i hele landet.

Betydning for borger

  • Kommunikation Borgeren har mulighed for at understøtte, øge og udvikle sin kommunikation, og deraf blive set, hørt og forstået.
  • Forudsigelighed Borgeren har mulighed for at få et fremtidigt overblik over sin hverdag, hvilket skaber forudsigelighed og tryghed.
  • Brugerinddragelse Borgeren har mulighed for at blive aktivt inddraget i handlinger og aktiviteter i eget liv, hvilket sætter borgeren i centrum, og styrker følelsen af selvstændighed. 

Betydning for medarbejdere

  • Pædagogik. Personalet har mulighed for at anvende IBG som pædagogisk redskab, i kombinationen mellem den pædagogiske faglighed og relationen til den enkelte borger.
  • Information. Personalet har mulighed for øget digital tilgængelighed til information, og dermed mulighed for hurtigt at skabe et overblik over dagligdagen og livet på tilbuddet.
  • Tidsbesparelse. Personalet har mulighed for at opleve et mindsket tidsforbrug på planlægning og formidling af information og kommunikation rettet mod arbejdet med borgeren. 

Forventet økonomisk effekt for kommune eller region 

IBG er en SaaS (Software as a Service)-løsning, der betales med en løbende serviceaftale. 
Systemet kan bidrage til, at de administrative arbejdsgange optimeres. Der bruges mindre tid på administration, planlægning og koordinering.
Arbejdsgange ændres fra administrative opgaver til pædagogiske opgaver, fordi borgerne bliver mere selvhjulpne i forhold til information og kommunikation. Brugerinddragelse, selvstændighed og udvikling af kompetencer bliver derfor omdrejningspunktet.
Personalet på de enkelte tilbud er de personer, der kender borgerne bedst. IBG lægger op til, at personalet bruger IBG som pædagogisk værktøj i en kombination af kendskab og relation til borgeren, samt den pædagogiske faglighed. Det er op til personalet at se de pædagogiske muligheder ved systemet og de enkelte moduler. Alt sammen med henblik på at sætte borgeren i centrum i eget liv ved at informere og kommunikere til og sammen med borgeren ud fra deres perspektiv.

Anskaffelsespris

Kontakt Jeppe Slot Stauning (jss@proreact.dk) om anskaffelsespris.

Forventet levetid

IBG har ingen øvre begrænsning for levetid

Udgifter til evt. montering

Inkl. i etableringsomkostninger.

Forventede årlige driftsudgifter

Kontakt Jeppe Slot Stauning (jss@proreact.dk) om anskaffelsespris.

Stilles der særlige krav?

Der skal tillades trafik på port 80, 443 & 8086. Hardwareforbindelsen skal minimum levere en hastighed på 10 mbit både op & ned, endvidere skal der fremføres 230 volt til den placering, hvor hardware opsættes.

Er produktet til personlig brug?

IBG er også til personlig brug. Med IBG Basis App kan alle brugere benytte sig af IBG, såfremt de har en profil i systemet. Se mere i App Store og Google Play Butik.

Er produktet til træning? 

Der er ingen anbefalinger på den tidsmæssige dimension for borgeren i anvendelse. Borgeren kan anvende systemet efter eget behov for information og i kommunikationen med medarbejdere og pårørende.

Undervisningsbehov 

Der foretages, som en del af etableringen, en undervisningsdag med op til 8 superbrugere blandt medarbejderne. Ifølge en evalueringsrapport af IBG, foretaget af Socialt Udviklingscenter SUS, fremhæves det at : ” 56 % af respondenterne angiver, at IBG - platformen er implementeret på mindre end 6 uger. Heraf angiver 28 % at implementeringen fandt sted inden for 2 uger.” 

Har produktet tidligere været præsenteret i DK?

Ja.

Erfaringer

IBG er udviklet i samarbejde med bl.a. Socialt Udviklingscenter SUS, og er i dag i drift i mere end 15 kommuner. Herunder Gentofte Kommune, Københavns Kommune, Region Hovedstaden, Varde Kommune, Silkeborg Kommune.

Eventuelle cases