Platformen samler alle kommunens digitale serviceydelser til borgeren et sted fx virtuel genoptræning, online samtaler i forbindelse med KOL, fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse.

Rundt om platformen

 • Giver hver borger en samlet indgang til sine visiterede digitale ydelser og kommunikationen om dem.
 • Giver mulighed for udbredelse til mange borgergrupper – også borgere med begrænsede it-kundskaber.
 • Kan rumme digitale tilbud uafhængigt af leverandørvalg.
 • Kan tilbyde forløb på tværs af leverandører, kommunen og sektorer.
 • Kan integrere til fagsystemer, så det bliver nemt for kommunen at administrere borgerens ydelser.
 • Guider borgeren gennem sine aktiviteter med en stærk kalenderfunktion og beskedservice.
 • Giver bl.a. mulighed for videosamtaler, distribution af videoer og indtastning af målinger

Formål

At gøre borgerne mere selvhjulpne.

Målgruppe

Borgere, som er visiteret til en konkret ydelse, der kan leveres digitalt og fagpersonalet i kommunen.
Eksempler på borgergrupper:

 • Ældre borgere med behov for hjemmepleje/sygepleje
 • KOL-borgere
 • Borgere i genoptræningsforløb
 • Psykiatriske borgere
 • Autister
 • Misbrugere

Betydning for borger

Borgeren får én samlet indgang til sine digitale services fra kommunen og en større indsigt i sin egen sundhed og velfærd. Det giver ro omkring forløbet, borgeren kan bedre tage sin del af ansvaret og spille en aktiv rolle.

Med den fleksible tilrettelæggelse vil borgeren også opleve en større compliance - rette ydelse til rette tid og sted.

Borgerens livskvalitet øges ved at holde dem raske og selvhjulpne så længe som muligt i eget hjem.

Betydning for medarbejdere

Mere selvhjulpne borgere frigør tid til at holde fokus på kerneopgaven: Den faglige ydelse.

Medarbejderne får bedre overblik over borgerens forløb og kan bruge deres faglighed mere aktivt.

Samtidig taler digitaliseringen fremtidens sprog, den åbner for nye kompetenceløft.

Forventet økonomisk effekt for kommune/region

Medarbejderne i kommunen kan bruge tiden bedre.

Der kan spares kørsel og man nå flere borgere på samme tid.

Ydelserne kan også tilrettelægge mere fleksibelt i forhold til borgerens behov.

Det giver færre omkostninger per borger, det forebygger forværring af borgerens tilstand og sparer fx genindlæggelser.

Hvordan kan produktet eventuelt understøtte overgange med henblik på et mere sammenhængende og velkoordineret forløb?

Platformen kan bruges på tværs af kommunen og der er kun én indgang for borgeren til de digitale ydelser - uanset hvor i kommunen de er blevet tildelt - og kun én indgang for kommunen.