Mobilt sprinkleranlæg, der fungerer via højtryksvandtåge i ca. 15 min. Brandbeskytter et rum på ca. 25m2. Aktiveres både ved røg og varmeudvikling fra en brand. Kan alarmere direkte til Brandvæsnet via ABA-central og/eller sms opkald til vagthavende personale.

Formål

Brandforebyggelse og brandbekæmpelse

Målgruppe

Fysisk og psykisk funktionshæmmede borgere, der ikke kan reagere hensigtsmæssigt på almindelige forebyggende brandtiltag.

Betydning for borger

Minimerer risikoen for personskade i tilfælde af  brand og/eller røgudvikling.
Minimerer følgeskaderne, så borgeren oftest kan blive i eget hjem efter en brand.

Betydning for medarbejdere

Forbedrer det psykiske og fysiske arbejdsmiljø efter oplevelser fra brande/branddøde borgere.

Forventet økonomisk effekt for kommune/region

En kommune med ca. 50.000 borgere vil have 20 adresser med akut brandtruede borgere. I løbet af 1 år vil der være brand på mindst 1 af disse adresser. En sådan brand vil koste mellem  0,5 – 1 mill. kr.
Hvis kommunen installerer mobilsprinklere på de 20 adresser, vil udgiften være 1.250.000 mill. kr. og efter 7. kvartal vil kommunen have sparet 250.000 kr.

Hvordan kan produktet eventuelt understøtte overgange med henblik på et mere sammenhængende og velkoordineret forløb?

Produktet kan i tilfælde af brand betyde, at borgeren kan blive i egen bolig/institution pga. den evt. minimale vandskade, der opstår efter en brand.
Produktet kan betyde at brandtruede borgere muligvis kan blive boende i længere tid i eget hjem.