DEMOS-10

Produktet er en kropsbåren sensor, der måler borgerens bevægelser, samt en sikker database, hvor data lagres og døgnrytmen beregnes. Døgnrytme-rapporterne kan udskrives fra databasen og anvendes til at vurdere effekten af de plejetiltag, der implementeres for at hjælpe borgeren til en bedre livskvalitet.

Formål 

At hjælpe demente borgere til at få større trivsel og en bedre hverdag og søvn.

Målgruppe 

Beboere med demens på plejehjem eller i egen bolig.

Betydning for borger

Hjælpemiddel til at sikre borgere med demens en bedre døgnrytme og dermed livskvalitet.

Betydning for medarbejdere

Automatisk måling af (fx urolige) beboeres døgnrytme, hvilket mindsker kravet til plejepersonalets observationer og manuelle registrering af beboeres aktivitet i løbet af natten og dagen.

Forventet økonomisk effekt for kommune eller region

Afhjælpning til behovet for manuel registrering af demente beboeres døgn- og søvnrytme.
Ved hjælp af systemet fås objektive rapporter, der kan anvendes som dokumentation for effekten af plejetiltag over for andre professionelle behandlere og evt. pårørende.

Anskaffelsespris 

Der er ingen anskaffelsespris, da udstyret leveres som et abonnement.

Forventet levetid 

Ikke relevant.

Udgifter til evt. montering 

0 kr.

Forventede årlige driftsudgifter

Udstyret leveres som et abonnement inklusive de engangsartikler, som er nødvendigt for at anvende systemet. 

Pris for abonnementet de første 3 måneder: 

22.000,- kr.

Pris for abonnementet de efterfølgende 3 måneder: 

17.000.- kr.

Stilles der særlige krav?

Adgang til wi-fi og internet adgang eller mobil-datanet.

Er produktet til personlig brug?

Udstyret leveres med 3 sensorer. En beboer monitoreres typisk en uge ad gangen. Og der følges op når effekten af plejetiltag ønskes vurderet. 
Udstyret kan således anvendes til 3 beboere ad gangen. I løbet af tre måneder, kan der gennemføres ca. 36 monitoreringsforløb af en uges varighed.

Er produktet til træning? 

Nej.

Undervisningsbehov

Det anbefales, at plejecentret udpeger 2-3 fra plejepersonalet til at være ansvarlige for anvendelsen af systemet. 

Prisen for abonnementet inkluderer rimelig tid til træning og i support i anvendelsen af udstyret.

Har produktet tidligere været præsenteret i DK? 

Ja.

Erfaringer

DEMOS-10 har været anvendt på 5 danske plejecenter i 2017. I januar 2018 udgives en Velfærdsteknologisk Vurdering, som er udarbejdet af Teknologiske Institut.

Eventuelle cases

Læs mere om projektet, hvor DEMOS er udviklet.