En gruppe borgere på et bosted tjekker aktiviteter på IBG-skærmen

IBG

Et interaktivt livsstyringsværktøj udviklet til mennesker med særligt behov for brugervenlige og sociale it-løsninger.

Giver borgerne overblik over dagligdagens informationer, ressourcer og aktiviteter på en overskuelig og aktiverende måde, uanset hvor de er.

Består af 11 moduler, der dækker dagligdagens vigtigste områder – tjenesteplan, madplan, aktiviteter, møder mm. Kan tilgås fra borgerens egen mobile enhed, men den vigtigste platform er den store, interaktive skærm, der placeres centralt i fællesområdet. Skærmen er samlingspunkt for borgere og personale og er en afgørende ressource for information og planlægning.

Formål

At sikre kommunikation af høj kvalitet mellem borgere og personale på sociale tilbud, plejecentre og aktivitetscentre. Øger borgernes overblik, tryghed og selvhjulpenhed og bidrager til øget livskvalitet. For medarbejderne er IBG et pædagogisk værktøj, der også frigør tid til øget samvær med borgerne.


Målgruppe

Social- & handicap-, samt omsorgsområdet. Ifølge tal fra Socialstyrelsen, anslås det at der er ca. 50.000 mennesker i Danmark med udviklingshæmning. Danmarks Statistik og Ældre Sagen anslår at der er ca. 45.000 plejeboliger fordelt på ca. 1.000 bebyggelser i hele landet.

Betydning for borger

  • Kommunikation - mulighed for at understøtte, øge og udvikle sin kommunikation, og deraf blive set, hørt og forstået.
  • Forudsigelighed - mulighed for at få et fremtidigt overblik over sin hverdag, hvilket skaber forudsigelighed og tryghed.
  • Brugerinddragelse - mulighed for at blive aktivt inddraget i handlinger og aktiviteter i eget liv, hvilket sætter borgeren i centrum, og styrker følelsen af selvstændighed.

Betydning for medarbejdere

  • Pædagogik - mulighed for at anvende IBG som pædagogisk redskab, i kombinationen mellem den pædagogiske faglighed og relationen til den enkelte borger.
  • Information - mulighed for øget digital tilgængelighed til information, og dermed mulighed for hurtigt at skabe et overblik over dagligdagen og livet på tilbuddet.
  • Tidsbesparelse - mulighed for at opleve et mindsket tidsforbrug på planlægning og formidling af information og kommunikation rettet mod arbejdet med borgeren.

Forventet økonomisk effekt for kommune/region

Økonomisk selvbærende og tjener sig selv hjem i løbet af 3 år qua de opnåede tidsbesparelser og optimeringer. Systemet kan bidrage til, at ddDer bruges mindre tid på administration, planlægning og koordinering. Arbejdsgange ændres fra administrative opgaver til pædagogiske opgaver, fordi borgerne bliver mere selvhjulpne i forhold til information og kommunikation. Brugerinddragelse, selvstændighed og udvikling af kompetencer bliver derfor omdrejningspunktet.

Anskaffelsespris

Kontakt os om anskaffelsespris.

Forventet levetid

IBG har ingen øvre begrænsning for levetid.

Udgifter til evt. montering

Inkl. i etableringsomkostninger.

Forventede årlige driftsudgifter

Kontakt os for nærmere information om årlige driftsudgifter.

Stilles der særlige krav?

Der skal tillades trafik på port 80, 443 & 8086. Hardwareforbindelsen skal minimum leverer en hastighed på 10 m/bit både op & ned, endvidere skal der fremføres 230 volt til den placering, hvor hardware opsættes.

Er produktet til personlig brug?

IBG er også til personlig brug. Med IBG Basis App kan alle brugere gratis benytte sig af IBG, såfremt de har en profil i systemet. Se mere i AppStore eller GooglePlay Butik.

Er produktet til træning?

Der er ingen anbefalinger på den tidsmæssige dimension for borgeren i anvendelse. Borgeren kan anvende systemet efter eget behov for information og kommunikation.

Undervisningsbehov

Som en del af etableringen afholdes en undervisningsdag med op til 8 superbrugere blandt medarbejderne. Ifølge en netop offentliggjort evalueringsrappoort af IBG, foretaget af Socialt Udviklingscenter SUS, fremhæves det at : ”56 % af respondenterne angiver, at IBG-platformen er implementeret på mindre end 6 uger. Heraf angiver 28 % at implementeringen fandt sted inden for 2 uger.”

Erfaringer

Udviklet i samarbejde med bl.a. Socialt Udviklingscenter SUS, og er i dag i drift i mere end 15 kommuner. Herunder Gentofte, København, Varde og Silkeborg kommuner, samt Region Hovedstaden,

Eventuelle cases

Tidsskriftet Social Udvikling: Styr på livet med Social IT (pdf).
Midtjyllands Avis: Skærmen gør hverdagen nemmere (pdf).
Ugebrevet Mandag Morgen: Plejehjem Version 2.0.