Sensoren kan måle brugerens aktivitet, søvntilstand og tilstedeværelse i sengen. 

Sensoren måler puls, åndedræt, bevægelser. Kan gennem en række avancerede algoritmer angive en række mål for søvnkvalitet og restitution. 

Systemet kan endvidere afgive alarmer i forskellige form, såfremt brugeren forlader sengen (i et nærmere defineret tidsrum eller periode).

Formål

At monitorere brugerens søvn og aktivitet i sengen. Dette kan anvendes ifm. behandling eller forebyggelse af en række fysiske og psykiske tilstande, fx søvnforstyrrelser, ubalance i biologiske døgnrytmer, restitution, depression osv. 

Målet er endvidere at kunne advare plejepersonale eller pårørende i tilfælde af utilsigtet eller uønsket fravær fra sengen (fx faldalarmer, sengealarm).

Målgruppe

Ældre hjemmeboende, demensramte borgere. Fysisk og psykisk handicappede med plejebehov. Plejehjemsbeboere.

Betydning for borger

Løsningen giver borgeren en høj grad af sikkerhed i eget hjem eller i den institution, hvor borgeren opholder sig. I tilfælde af uheld, fald eller andre kritiske nødsituationer, vil personale eller pårørende blive alarmeret. De vil kunne komme til hjælp langt hurtigere.

Betydning for medarbejdere

Løsningen giver plejepersonale større overblik over borgernes færden. Dette muliggør, at der kan ageres langt hurtigere end normalt, hvilket kan være med til at øge trygheden blandt borgerne, og i bedste fald redde liv.

Forventet økonomisk effekt for kommune/region

Løsningen kan være med til at øge medarbejdernes effektivitet i plejesektoren.

Anskaffelsespris 

Ca. 3.500, kr. 

Årlige driftsudgifter 

Ca. 800-900 kr.

Eventuelle cases

Produktet er i dag i brug i plejecentre for demente ældre.

Udvikling - ønsker/behov

Vi er altid interesseret i at få afprøvet systemet over for nye målgrupper med relevante og specifikke problemstillinger.

Afprøvning i kommuner

Holbæk Kommune.