Home Rehab

En digital løsning til rehabilitering af borgere i eget hjem. Løsningen består af en app til tablets og smartphones, samt en webportal til medarbejderne. 

Fungerer som en integreret del af den hverdagsrehabiliterende og vedligeholdende træning og har til formål at støtte borgeren til øget selvhjulpenhed.

Løsningen understøtter følgende ydelser i samspil med kommunens medarbejdere:

 • Støtte og motivation til træning og hverdagsaktiviter under og efter forløbsprogrammer (geriatrikere, KOL, hjerte, diabetes, kræft, ryg/lænde mv.).
 • Understøttelse i forhold til Sundhedsloven §140 og Serviceloven §86.
 • Forebyggelse af funktionsevnetab (faldskader mv.).
 • Understøttelse af den hverdagsrehabiliterende indsats i samspil med terapeuter og hjemmepleje.

Funktioner

 • Motiverende træningsdagbog og målrettede rehab-programmer med videoer.
 • Spørgeskemaer.
 • Videooptage-funktion til støtte og dokumentation.
 • Kommunikation med borger gennem sikker videosamtale og beskeder.
 • Journalfunktion.
 • Integration med omsorgssystemer.
 • Rapportering og dokumentation omkring effekt og anvendelse af systemet.

Formål

Øge borgernes selvhjulpenhed og livskvalitet gennem en nem og anvendelig app, der fungerer på egen eller lånt tablet/smartphone.

Effektivisering af den forebyggende og rehabiliterende indsats i kommunen.

Målgruppe

Borgere med geriatriske lidelser, med KOL, hjertesygdom, diabetes eller kræft. Borgere der får hverdagsrehabilitering/træning. Borgere med risiko for faldulykker.

Betydning for borger

 • Mulighed for at tage mere ansvar for sygdom, behandling og genoptræning.
 • Større fleksibilitet i forhold til, hvor træningen kan foregå.
 • Øget tryghed.
 • Undgå eller nedbringe behovet for transport.
 • Hurtigere reaktionsevne fra medarbejderne.
 • Generelt øget livskvalitet.

Betydning for medarbejdere

 • Bedre mulighed for at støtte borgerne, når de har brug for det.
 • Bedre mulighed for dialog med borgerne.
 • Bedre overblik over borgerens træning og velbefindende.
 • Løbende at justere træningen for den enkelte borger.
 • Bedre samarbejde om den tværfaglige indsats.

Forventet økonomisk effekt for kommune/region

 • Reduktion i forebyggelige hospitalsindlæggelser.
 • Reduktion af andre sundhedsydelser (f.eks. praksissektor, medicin, hjælpemidler m.m.).
 • Mindre behov for kommunal støtte – borgeren bliver længere i eget hjem før plejehjem.
 • Mindre behov for kontantydelser.
 • Besparelse i forhold til transportudgifter.
 • Reduktion i borgere, der forlader arbejdsmarkedet.

Anskaffelsespris 

Afhænger af, hvilke ydelser, der skal understøttes, samt hvor mange borgere, der skal anvendes løsningen. 75-300 kr./md. pr. borger.

Forventet levetid 

Udgifter til evt. montering 

Forventede årlige driftsudgifter 

Licensudgifter på 75-300 kr. pr. borger pr. måned, samt evt. leje eller køb af tablets/smartphones. 

Alternativt kan borgerne tegne et ”privat-abonnment” til 29 kr. pr. måned, så de kan anvende app’en på deres eget device.

Stilles der særlige krav?

Medarbejder-portalen fungerer i en webbrowser (på PC’ere eller tablets) og borger-app’en kører på Android eller iOS devices.

Er produktet til personlig brug?

Én HomeRehab-licens kan fx anvendes i 3-4 borger-forløb gennem 1 år. Licensen er derfor ikke personlig.

Er produktet til træning?

Det anbefales at borgeren træner med HomeRehab minimum 3 gange pr. uge i minimum 7 uger. Dette afhænger dog af den individuelle borgers behov.

Undervisningsbehov

Undervisning af medarbejdere tager 1-2 timer. Undervisning af borgere tager mellem 5 minutter og 1 time (afhængigt af borgerens forudsætninger).

Har produktet tidligere været præsenteret i DK? 

HomeRehab har været i brug i Danmark siden 2013.

Erfaringer

 • Silkeborg Kommune

20 KOL-borgere der får hjemmetræning i samarbejde mellem ”ude-trænere” og hjemmehjælpen. Har været i brug siden 2014.

Anvendelse af HomeRehab har medført:

En bedre fokusering af ressourcerne der hvor der er behov.

Et øget aktivitetsniveau hos ca. 75% af borgerne.

En øget tværfaglig opmærksomhed på borgere, da både hjemmeplejen, hjemmesygeplejen og fysioterapien har været en del af projektet.

Færre indlæggelser end der plejer at være hen over vinteren.

 • Høje-Taastrup Kommune

10 ud af 15 borgere med mellem til svær KOL har gennemført et forløb, hvor de har anvendt HomeRehab igennem 1 år.

Der blev registreret 32% færre indlæggelsesdage.

Selvvurderet egenomsorg og livskvalitet forblev på samme niveau gennem forsøgsperioden.

Der blev registreret øget træningsaktivitet blandt deltagergruppen.

 • Aarhus Kommune

Folkesundhed Aarhus afprøver HomeRehab for at undersøge, om det er muligt at bibeholde effekten af borgernes træning og/eller forbedre effekten som følge af den ekstra træning hjemme. 

Slutevaluering er klar i februar 2016.