Nem Kommunikation er et universal hjælpemiddel til borgere med kognitiv funktionsnedsættelse som tilpasses borgerens individuelle behov. Funktioner som der ikke er behov for, vises ikke, men kan tilføjes senere hvis behovet opstår.

Nem Kommunikation findes som smartphone eller tablet som kan indeholde forenklet udgave af: 

  • Kalender for i dag og i morgen.
  • Opgaver, hvor der er guides til at udfører opgaver som er vigtige for borgeren.
  • Album med billeder og tilhørende beskrivelse, f.eks. livshistorie og billeder af familie.
  • Beskeder. Der bladres mellem kontaktpersoner og der kan vælges mellem beskeder som i forvejen er skrevet. Der kan sendes GPS position med besked om at man ønsker hjælp.
  • Telefon. Der kan bladres mellem kontaktpersoner og der kan indtastes telefonnummer.

Over alt kan der trykkes på tekst for oplæsning af teksten.
Nem kommunikation er til borgere som ikke selv er i stand til at lægge data ind, fx kontaktpersoner, opgaver og kalenderaftaler.

Dette gøres af en hjælper som kan foretage opsætningen fra en tablet, en anden telefon eller borgerens egen telefon.

Formål

At øge borgerens selvværd ved at gøre hende/ham i stand til at være mere selvhjulpen og klare sig selv længst muligt i eget hjem.

Målgruppe

Borgere med kognitiv funktionsnedsættelse som bor i eget hjem. Fx borgere med demens, senhjerneskade, Parkinson, psykisk udviklingshæmning, eller kognitive vanskeligheder pga. traumer, cancer og andet.

Betydning for borger 

Med Nem Kommunikation bliver borgeren hjulpet til at gøre det, som giver indhold og mening i hverdagen.

Nem Kommunikation er udviklet ved hjælp af brugerdreven innovation. Er afprøvet hos borgere med diagnoserne senhjerneskade, demens, Parkinson og udviklingshæmning.

Borgere, der ikke tidligere har været i stand til at besvare og foretage opkald, kan nu besvare og foretage opkald.
Borgere som tidligere ikke kunne besvare eller sende sms, benytter nu sms som en del af den daglige kommunikation med fagpersoner og familie. For fagpersonen betyder det, at det nu ikke længere er nødvendigt at fange borgeren pr. telefon, men nu kan kommunikere via sms.

Borgerne oplever, at de kan udføre opgaver i dagligdagen via støtte fra Nem Kommunikation. Dette er til glæde for borgeren selv og for samlever/ægtefælle. Før de begyndte at bruge Nem Kommunikation, var borgerne ofte meget passive. De havde svært ved at forlade sofaen - men nu deltager de aktivt i forskellige gøremål.

Betydning for medarbejdere

Medarbejderne opnår større tilfredsstillelse, fordi de hjælper borgerne til at blive mere selvhjulpne. Derved opnår borgeren tilfredsstillelse, fordi de er i stand til i højere grad at udføre det som betyder noget for dem.

Implementering og brug af Nem Kommunikation er en løbende proces, hvor hjælpemidlet tilpasses de individuelle behov. Dette kræver opfølgning fra medarbejderens side, hvilket der er udviklet værktøjer og metoder til.

Forventet økonomisk effekt for kommune/region

Colab (Region Syddanmark) har udarbejdet en case-baseret evaluering af Nem Kommunikation som viser potentialet for produktet.

Den årlige besparelse i form af sparet arbejdstid og transportomkostninger udgør i gennemsnit næsten 30.000 DKK pr. borger som anvender systemet
I Danmark er der 84.000 demente borgere og 122.000 borgere med erhvervet hjerneskade. Vi forventer at Nem Kommunikation vil kunne hjælpe 20% af denne målgruppe svarende til 41.200 borgere svarende til en årlig besparelse på over 1,2 mia DKK i Danmark.