Den teknologisk løsning omfatter smartphone, mobil-applikation, web-portal og monitor.  

Intensitet, varighed, vægt- og blodtryk registreres via monitorer. Data sendes trådløst til mobil-app på en smartphone. Data sendes direkte til web-portal.

I mobil-app'en er indbygget en alarm. For at undgå overbelastning af hjertet, fastsættes individuelle zoner for intensiteten. Dette gælder også alarm, hvis patienten fx træner med for hård intensitet. De individuelle zoner fastlægges ud fra en test på hospitalet i starten af forløbet.

Borger og behandlere kan tilgå de indsamlede data. Fysioterapeut, sygeplejerske og diætist kan følge patienten. Med udgangspunkt i de registrerede målinger kan teamet så vejlede patienten. Det betyder, at et tværfagligt rehabiliteringsforløb kan gennemføres telemedicinsk.

Formål

At udvikle og afprøve en løsning til specialiseret og superviseret tværfaglig fase II hjerterehabilitering.

Målgruppe

Hjertepatienter, der er henvist til specialiseret hjerterehabilitering. Patienterne er behandlet for hjertesygdom, forårsaget af åreforkalkning, hjertesvigt eller hjerteklapsygdom.

Betydning for borger 

Det telemedicinske tilbud muliggør en øget deltagelse blandt gruppen af hjertepatienter. Det forventes at kunne forbedre deltagelsesprocenten, og hermed også prognosen for hjertepatienter, der ellers ikke ville have deltaget i specialiseret hjerterehabilitering.
Endvidere øges fleksibiliteten for hjertepatienterne. De kan bedre tilrettelægge og inkorporere hjerterehabiliteringen i deres hverdag. Øget patientinddragelse i rehabiliteringsforløbet og individuel supervisering i selvvalgte omgivelser, forventes at øge empowerment og dermed varige livsstilsændringer.

Betydning for medarbejdere 

Det tætte tværfaglige samarbejde styrker den gensidige, faglige forståelse for de ydelser, som de involverede sundhedsfaglige professioner leverer. Herved understøttes et sammenhængende og effektivt patientforløb med patienten i centrum.

Forventet økonomisk effekt for kommune/region

Telemedicinsk hjerterehabilitering forventes at kunne implementeres i daglig klinisk praksis. Perspektivet er, at reducere eller spare ambulante besøg for nogle af fremtidens hjertepatienter, og samtidig forbedre deltagelsesprocenten. Konceptet og den telemedicinske teknologi forventes at kunne overføres til andre dele af sundhedsvæsenet. 
Den øgede adgang til specialiseret hjerterehabilitering bliver en sundhedsøkonomisk gevinst, da flere erhvervsaktive hjertepatienter kan komme tilbage på arbejdsmarkedet. Antallet af genindlæggelser og sygelighed forventes reduceret, fordi prognosen bedres.