MOBI:DO

Formål

At støtte borgeren i kognitive funktioner, samt give personalet et støtteværktøj i dagligdagen.

Målgruppe

 • ADHD
 • Autisme
 • Senhjerneskadet
 • Udviklingshæmmet
 • Demens
 • Socialt udsatte
 • Personale på små til mellemstore institutioner med behov for digital vejledning og støtte.

Betydning for borger

 • Øget motorisk- og procesmæssig færdigheder
 • Forbedret struktur og organisering i dagligdagen
 • Selvhjulpenhed og selvstændighed
 • Overblik i hverdagen, hjælp til handlingslammelse
 • Genoptræning/genskabelse af rutiner

Betydning for medarbejdere

 • Nem digital genvej til vejledninger
 • Mindre afbrydelser fra vikar etc.
 • Frigjort tid til andre opgaver
 • Ensrettet vejledning

Forventet økonomisk effekt for kommune/region

Personale kan spare 45 min ugentligt pr. borger. Færre arbejdsskader

Hvordan kan produktet eventuelt understøtte overgange med henblik på et mere sammenhængende og velkoordineret forløb?

MOBI:DO kan sikre en kvalitetssikret og ensrettet vejledning til overgange og træning/oplæring.