DigiCorpus

DigiCorpus Home Trainer
Home Trainer leveres i en nem skuldertaske og vejer blot 3,3 kg. Tasken indeholder Computer, Kamera samt kabler til at tilslutte til borgers TV og en
1-sides instruktion med billeder og tekst i et enkelt og borgernært sprog.  Tilslutning til borgers TV eller computerskærm er således meget enkel.

Borgers bevægelser registreres via kameraet og systemet betjenes med højre eller venstre hånd og giver fysioterapeutisk feedback både under og efter træning.

Øvelsesinstruktioner er let forståelige og valg af øvelser er brugervenligt.

Indeholder +100 øvelser indenfor træningsområderne: 

 • Aktivitetsøvelser 
 • Knæøvelser 
 • Rygøvelser
 • Skulderøvelser
 • Kredsløbstræning

Via Dashboard (dashboard.digicorpus.com) kan terapeut på under 1 minut, oprette borger samt vælge træningsprogram – enten standardprogram eller individuelt tilpasset, hvorefter Home Trainer tasken udleveres til borger.

Terapeut kan endvidere vælge at ud printe træningsprogrammet til borgeren, hvis det ønskes.

 
Når borger har trænet kan terapeut se, at borger passer træning, at borger træner korrekt samt monitorere borgers smerteniveau.

Forud for kontrol samtaler med borger, kan terapeut ud printe log over borgers træning og samtalen med borger kan tage afsæt i træningsprotokollen. Denne log kan vedlægges borgers journal.

Data mængderne fra borgers Home Trainer er gemmes på server, der er placeret i safe haven i EU, således som det kræves af kommuner. Selve datamængden er meget beskeden, hvorfor systemet ikke er udfordret i forhold til mobildækning for modem.

DigiCorpus Center Trainer
Anvendes i genoptræningscenter eller i aktivitetscenter.

Center Trainer ser borgerens bevægelser via kameraet under skærmen. Den betjenes med højre eller venstre hånd og giver fysioterapeutisk feedback både under og efter træning.

1. Vælg øvelse
2. Udfør øvelsen med feedback
3. Se resultatet af træningen. Herunder den konkrete fokusområder

Et-sides instruktion med billeder og tekst i et enkelt og borgernært sprog er monteret på bagsiden af Center Trainer.

Formål

Optimering af rehabilitering og genoptræningsforløb samt at understøtte forebyggende træning for kronikere. Compliance og kvalitet i træning øges via de målrettede feedback systemer.

Målgruppe

Bred målgruppe i forhold til Borgere med behov for rehabilitering og  mulighed for mange anvendelsesområder.
Eksempler 

 • Borgere der har fået udført ortopædkirurgiske indgreb og skal genoptrænes. (Sundhedsloven §140). 
 • Borgere med kroniske lidelser f.eks. KOL, Parkinson. 
 • Ældre borgere der med hverdagsrehabiliterende (f.eks. aktivitetstræning) kan styrkes i forhold til daglige gøremål. (Serviceloven) 
 • Borgere der er henvist fra Jobcenter (f.eks. Matchgruppe II) med behov for en styrkelse af den almene sundhedstilstand, som kan styrke borgerens arbejdsmarkedsparathed.

Betydning for borger

Borger kan udføre øvelser i eget hjem samt i træningscenter eller aktivitetscenter - uden at en skulle overvåges af fagpersonale. Borger får direkte feedback på skærmen – både under udførelse og efter udførelse af hver enkelt øvelse.

Feedback system er udviklet i samarbejde med terapeuter. Det er tilstræbt i udviklingen at borger skal have samme information, som en terapeut ville give. For hver øvelse er der op til 25 forskellige fokusområder, der kan gives feedback på i forhold til korrekt udførelse. 
Efter udførelse af en øvelse får borgeren en opsummering af de tre mest relevante fokusområder, således at borgeren konstant kan forbedre udførelse af øvelserne.

På Home Trainer angiver borger den oplevede smerte (på VAS skala) efter udførelse af hver enkelt øvelse.

Begge løsninger er særdeles lette at betjene for borgeren.

Betydning for medarbejdere

Terapeut får redskaber der muliggør at borgere kan visiteres efter behov. Nogle borgere kan (og foretrækker) træning i eget hjem. Herved frigøres personalemæssige ressourcer, som kan anvendes til borgere særlige behov.

Via Dashboard logger terapeut ind på dashboard.digicorpus.com via PC, tablet eller Smart Phone.  Her kan terapeut se data der angiver, hvorledes det går med borgers træning  Konkret kan terapeut se: 

 • Om borger passer sin træning 
 • Om borger træner korrekt 
 • Og om borger har smerte

På dahsboard.digicorpus.com kan terapeut både danne sig et hurtigt overblik samt tilgå træningsdata for hver enkelt øvelse på en konkret dag, hvis terapeut ønsker detaljeret information om borgers træning.

Terapeut kan printe program med de valgte øvelser til borger. Ligeledes kan terapeut printe log til brug for opfølgningssamtaler med borgere der træner hjemme. Det er let at vedhæfte dokumenterne til eksisterende journalsystemer.

Home Trainer udleveres til borger i en skuldertaske, som blot vejer 3,5 kg.

Forventet økonomisk effekt for kommune/region

Kommune og region kan opnå store økonomiske effekter, idet DigiCorpus’s løsninger øger træningskapacitet og tillader, at sundhedspersonalet kan behandle flere borgere samtidig med at behandlingstilbud tilpasset borgeres behov og livssituation.
Transportudgifter kan reduceres og behandlingsforløb kan forkortes, hvis borger/patient motiveres til at træne med anbefalet frekvens og øget kvalitet.
Syge/dagpenge udbetalinger kan nedbringes via kortere behandlingsforløb.

Hvordan kan produktet eventuelt understøtte overgange med henblik på et mere sammenhængende og velkoordineret forløb?

Systemerne understøtter overgange og sammenhængende og velkoordinerede forløb ved at sikre en dokumentet indsats  og systemet registrerer patients/borgers træningsprogression og smerteniveau i forbindelse med genoptræningsforløbet. Selve rehabiliteringsforløbet  kan understøttes ved at hospitalet anvender DigiCorpus’ systemers muligheder og derfor kan indarbejde disse i postoperative forløb.