Wear & Care intelligent ble

Wear&Care® er skabt for at fremme livskvaliteten for personer med inkontinens og det plejepersonale, der yder omsorg for denne gruppe. Med Wear&Care® har vi udviklet en nem, nænsom og næsten usynlig teknologi til bleer benyttet af personer med inkontinens. En teknologi, der basalt set øger livskvaliteten og omsorgsniveauet hos både borgere og plejepersonale. Vel at mærke uden at øge omkostningsniveauet. Tværtimod.

Samtidig giver løsningen mulighed for at opsamle nyttig viden, der både kommer den enkelte bruger til gode og gavner den generelle udvikling af omsorgen inden for pleje-, behandlings- og sundhedsområdet. De indsamlede data kan blandt andet bruges til at forbedre plejeindsatsen for den enkelte borger samt til at dokumentere og lave forecasts i en bredere sundhedsfaglig kontekst.

Wear&Care® er i øjeblikket inde i en udviklings- og testfase, så Wear&Care® efter planen kan være færdigudviklet og klar til kommerciel introduktion i tredje kvartal af 2014.

Formål

Wear&Care er både navn og gavn. Løsningen er omsorgsfuld, respektfuld og dedikeret til værdighed. Først og fremmest for personer med inkontinens, der opnår større komfort og færre gener og andre følgesygdomme i forbindelse med uhensigtsmæssig blebrug. Det øger livskvaliteten hos både brugere og pårørende. Men også personalet får glæde af løsningen, fordi det giver dem mulighed for at optimere arbejdsprocesserne og yde pleje, der er tilpasset den enkeltes behov.  Det frigiver ressourcer til mere omsorg og øger jobtilfredsheden.

Målgruppe

Plejehjem, hospitaler, hospicer, bosteder for handicappede og lign. institutioner

Betydning for borger

Det er ubehageligt og uværdigt at ligge/sidde længe med en fyldt ble. Wear&Care® giver besked, når bleen skal skiftes ud fra borgerens individuelle behov. Derved kan det undgås, at borgeren må sidde/ligge uhensigtsmæssigt længe med en våd eller fyldt ble, hvilket er både er ydmygende, ubehageligt og kan have konsekvenser for borgerens generelle sundhedstilstand.

Betydning for medarbejdere

Det har en negativ effekt medarbejdernes trivsel og arbejdsglæde, hvis de ikke føler, at de yder den nødvendige omsorg og pleje. Wear&Care® optimerer arbejdsprocessen i forbindelse med bleskift og frigør tid, som plejepersonalet i stedet kan bruge på at yde omsorg og pleje. Det øger livskvaliteten for brugerne og arbejdsglæden hos personalet.

Forventet økonomisk effekt for kommune/region

På Sønderborg Hospital bruges der på en enkelt afdeling årligt 100.000 bleer til inkontinente patienter. Med Wear&Care® kan forbruget reduceres med 20 %, hvilket giver en brutto besparelse på 1,8 mio. kroner. Modregnet de ekstra omkostninger forbundet med brugen af Wear&Care® giver det en samlet netto besparelse på knap 1 mio. kroner på denne afdeling alene.
I Assens Kommune er eksemplet også tydeligt: ved at implementere Wear&Care vil det give en ren besparelse på 3 mio. kr. om året inden for inkontinens. Oveni dette, vil der komme yderligere besparelser på tøjvask, færre brug af bleer, bedre planlægning i forbindelse med kørsel i hjemmeplejen og give uvurderlige besparelser inden for livskvalitet for både borger og medarbejder.  

Hvordan kan produktet eventuelt understøtte overgange med henblik på et mere sammenhængende og velkoordineret forløb?

Wear&Care på blandt andet demensområdet understøtter at hele blesituationen gøres nemmere og mindre konfliktfuld. Ca. 75% af alle demente vil på et tidspunkt udvikle adfærdsforstyrrelser, der giver sig til udtryk ved bl.a. at en dement borger ofte har svært ved at håndtere intim-plejen, hvilket ofte kommer frem ved vold og aggressivitet.
Ydermere kan Wear&Care generelt bidrage med at modvirke blærebetændelse, liggesår, udslæt og med den implementerede videns opsamling gør at man som plejer kan få informationer om væske, afføring, temperatur, bevægelse og antal brugte bleer.