Gå til hovedindhold

Partnere

Otte partnere fra Danmark og Sverige deltager i samarbejdet om CareWare Nordic 2.

 • Læs op

Indhold

  • Aarhus Kommune, VTH
  • Högskolan i Halmstad, Leap for Life
  • Region Halland 
  • Teknologi i Praksis, TIP 
  • Viborg Kommune
  • Business Viborg, TUCV
  • SOSU Østjylland
  • Region Midtjylland
  aarhus kommune logo
  Danmarks næststørste kommune er en fremsynet kommune i forhold til test, demonstration og implementering af velfærdsteknologiske løsninger og rehabilitering for alle grupper af borgere.

  Kommunen har en mangeårig tradition for arbejdet med hjælpemidler; kommunen afprøver og deltager i udviklingen af innovative velfærdsteknologiske løsninger i samarbejde med borgere, pårørende, plejepersonale, virksomheder, og vidensinstitutioner.

  I Velfærdsteknologi & Hjælpemidler har kommunen en bred vifte af medarbejdere med forskellig baggrund og kompetencer lige fra sundhedspersonale og terapeuter til sundhedsingeniører, kommunikationsfolk og projektudviklere.  VTH har arbejdet med udvikling, test, implementering og evaluering af velfærdsteknologiske løsninger de seneste 10 år og samtidig startet konceptet CareWare op, hvor besøgende fra danske kommuner, øvrige skandinaviske lande og senest også Japan vil høre om de nye teknologiske tendenser på sundhedsområdet.

  Kontakt: Anna-Karin Holst Johannsen annhojo@aarhus.dk

  Hjemmeside Velfærdsteknologi (aarhus.dk)

  leap for life
  Formålet med Leap for Life er at skabe samarbejde mellem den akademiske verden, regeringen og erhvervslivet med fokus på at skabe fordele, innovation og langsigtede virkninger nationalt inden for sundhedsinnovation.

  Leap for Life är Hallands gemensamma satsning på informationsdriven vård. Det är ett innovationscentrum för Region Halland, Högskolan i Halmstad, alla halländska kommuner och regionens näringsliv i vår gemensamma strävan att förändra och utveckla framtidens vård.

  Tidigare hette Leap for Life Hälsoteknikcentrum Halland (HCH). Den 10 september 2020 bytte HCH namn och inriktning till Leap for Life.

  Vi behöver alla tänka om

  Vården och världen befinner sig mitt uppe i stora utmaningar. Hälsoklyftorna växer, förekomsten av övervikt, fetma och högt blodtryck ökar och psykisk ohälsa blir allt vanligare. Pandemier, en åldrande befolkning och färre vårdande händer kräver nya lösningar för att en god hälso- och sjukvård ska kunna bibehållas. Eftersom fler människor samtidigt lever längre – tack vare medicinska genombrott och större välstånd – ökar också behovet av kvalificerad vård och omsorg. Kostnaderna kommer att öka markant.

  Informationsdriven vård – där hälsodata möter AI

  Tack vare den tekniska utvecklingen genereras det varje dag enorma mängder hälsodata – både inom vården och av andra aktörer. Det rör sig om allt från information om enskilda individers behandling och hälsa i register och journaler till hälso- och livsstilsinformation som samlas i appar och sensorer.

  För att klara av de utmaningar som sjukvården står inför krävs större fokus på förebyggande insatser. Genom att använda artificiell intelligens (AI) för att dra slutsatser om insamlad hälsodata, kan exempelvis vårdpersonal eller sjukhusledningar fatta mer välgrundade beslut och vården bli ännu mer individanpassad. Konceptet kallas informationsdriven vård och är inriktningen för innovationscentrumet Leap for Life.

  Rätt förutsättningar i Halland

  I Halland har det länge funnits ett nära samarbete mellan offentlig sektor, akademi och näringsliv. Högskolan i Halmstad har byggt upp ett starkt centrum kring AI och maskininlärning och Region Halland har etablerat en nationellt ledande position inom informationsdriven vård. Detta har uppnåtts genom effektiv samverkan, fokusering av resurser och etablering av starka internationella nätverk.

  Leap for Life samlar det nödvändiga ekosystem av kompetenser – vårdutveckling, näringslivsutveckling och forskning – som behövs för att gemensamt driva Hallands unika satsning på informationsdriven vård. Halland har de förutsättningar som krävs för att ta klivet in framtidens vård och omsorg.

  Kontakt: Virginia Wiman: virginia.wiman@hh.se

  Hjemmeside English - Leap for Life

  halland region

  Region Halland är den sjunde största av 21 svenska regioner med ca 340 000 invånare. Som organisation har Region Halland ca 8000 medarbetare där majoriteten arbetar med hälso- och sjukvård. Regionens vård är en av de högst rankade vad gäller kostnadseffektivitet, kvalitetsindikatorer och tillgänglighet i Sverige.    

  Tack vare strategiska vägval och starkt samarbete med Högskolan i Halmstad har Region Halland en nationellt/internationellt framträdande position inom området hälso- och sjukvårdssysteminformation - så kallad ”hälsodata”. Det unika med den halländska hälsodatan är dess struktur, lagring, sökbarhet, tillämpbarhet, omfattning och upplösning. Den halländska hälsodatan täcker all offentligt finansierad vård – oberoende vilken specialitet eller utövare – oberoende om vården sker på sjukhus, i primärvård eller diagnostik. 

  I CareWare Nordic 2 deltar Region Halland dels genom FoU-enheten där en Innovationsplattform håller på att byggas upp och av Näringslivsavdelningen som ansvarar för den Smarta Specialiseringsstrategin där Framtidens Vård och Hälsa med fokus på informationsdriven vård är en av specialiseringarna.

  Kontaktperson: Peter Uppman, innovationsstrateg Näringslivsavdelningen. Peter.Uppman@regionhalland.se

  Hjemmeside Förstasidan - Region Halland

   

  TIP, original, beskåret

  Teknologi i Praksis (TIP) er en socialøkonomisk virksomhed, der i over 10 år har arbejdet for at udbrede kendskabet til og brug af velfærdsteknologi. TIP er i et strategisk partnerskab med Velfærdsteknologi & Hjælpemidler, Aarhus Kommune.

  TIP tilbyder rådgivning i forbindelse med valg og implementering af kommunikations- og velfærdsteknologiske løsninger til borgere i alle aldre. Virksomheden er et nonprofit foretagende, der er organiseret med en bestyrelse, som har rødder i både privat og offentligt regi. TIP har en bred kompetenceprofil bestående af projektledere, fysioterapeuter, ergoterapeuter, ingeniører og antropologer.

  TIP driver til dagligt den interaktive udstilling DokkX i et strategisk partnerskab med Aarhus Kommune. DokkX er et velfærdsteknologisk oplevelsesrum som har til formål at fremme nysgerrigheden om velfærdsteknologi, inspirere og undervise studerende, hjælpe borgere gennem råd og vejledning samt at understøtte det private erhvervsliv.

  TIP er også en del af styregruppen i CareWare, en dialogplatform for udvikling og implementering af velfærdsteknologi. Med særlig fokus på social-, sundheds- og rehabiliteringsområdet formidler CareWare viden om velfærdsteknologi gennem online og fysiske begivenheder.

  Kontakt: Magnus Kinly Mogensen: makim@aarhus.dk

  Hjemmesider

  Teknologi i Praksis

  DokkX

  CareWare

  Viborg Kommune er landets 9. største kommune på befolkningstal (95.000) og landets næststørste kommune målt på geografisk omfang.

  Afstande har betydning, når hjælp skal ydes i hjemmet, hvorfor dette naturligt indtænkes, når kommunen udvikler nye velfærdsteknologiske løsninger.

  Viborg Kommune bidrager til CareWare Nordic 2 med mange års erfaringer på området i forhold til samarbejde med private aktører om afprøvning og ny- og videreudvikling af velfærdsteknologiske løsninger og har et stærkt fokus på inddragelse af borgere og medarbejdere heri. Satsningen på velfærdsteknologi er desuden en del af Viborg Kommunes brede fokus på vækst og virksomhedsfremme.

  Viborg kommune inddrager medarbejdere og borgere i valget af emner/udfordringer og teknologier, som skal udvikles og afprøves. Inddragelsen sker bl.a. gennem afholdelse af temadage, hvor en række virksomheder inviteres ind for at give deres bud på løsningen af den udfordring, der er sat fokus på. Medarbejdere er inviteret og kan se teknologien og de muligheder, teknologien giver dem og de borgergrupper, de er i berøring med. Dette medfører et antal af prøvehandlinger, hvor medarbejderne har peget på potentialet.

  Kontaktperson: Peter Andreas Killemose Bahnsen: peab@viborg.dk

  Hjemmeside Viborg Kommune

  Business Viborg er en lokal erhvervsorganisation bestående af 650 medlemmer fra det lokale erhvervsliv i og omkring Viborg. Som organisation samler Business Viborg en række forskellige enheder, der hver især adresserer forskellige interessefelter.

  Test- og Udviklingscenter for Velfærdsteknologi (TUCV) samarbejder med Viborg kommune og Hospitalsenhed Midt. Gennem samskabelse og innovation understøtter centeret brugernes behov for velfærdsteknologiske løsninger. TUCV skaber grundlag for virksomheder og nye produkter til markedet. 

  Gennem Business Viborg og de andre affilierede enheder - Center for Industri og FN17 Business Academy - samler TUCV vækst og opstartsvirksomheder med etablerede virksomheder og erhvervsfremmende videnaktører i Viborgs nye House of Industry. 

  House of Industry danner ramme om et internt arbejdsfællesskab for vækst og udviklingsvirksomheder. Huset rummer undervisnings- og mødefaciliteter samt et åbent test- og udviklingslaboratorium med avanceret 3d print udstyr, XR lab og et fuldt udstyret industrielt produktions-setup i samarbejde med erhvervsskoler og universitet.

  Kontakt: Peter Astrup: peter.astrup@tucv.dk

  Hjemmeside Test- og Udviklingscenter for Velfærdsteknologi (tucv.dk)

  sosu østjylland

  SOSU Østjylland uddanner og efteruddanner personale til en omsorgskarriere inden for sundhed, omsorg og pædagogik.

  Skolen består af afdelinger i byerne Aarhus, Silkeborg og Skanderborg. Skolen uddanner primært til sundhedssektoren bl.a. i form af sosu-hjælper og sosu-assistent, men også til portør og efteruddannelse af allerede uddannet sundhedspersonale.  Uddannelserne er vekseluddannelse, hvor omkring halvdelen foregår i praksis på sygehuse, lokalcentre, i psykiatrien mv.

  I projektet bidrager skolen bl.a. med undervisere, der udover at være sundhedsfagligt uddannet og efteruddannet også i praksis har arbejdet med velfærdsteknologi sammen med borgere, før de blev undervisere. Underviserne underviser i dag bredt i velfærdsteknologi både i form af holdning- og dannelsesudvikling, instruktion til konkrete teknologier og i en simulation-pædagogisk kontekst.

  De sidste 10-15 år har skolen været yderst aktiv i internationalt samarbejde og har således over 100 partner i 30 forskellige lande. I indeværende år er skolen involveret i 17 projekter i EU-regi og nationalt regi.

  Kontaktperson: Lise Knokgård: ojlkn@sosuoj.dk

  Hjemmeside SOSU Østjylland | Gør dig klogere på livet (sosuoj.dk)

  Region Midtjylland har otte enheder på sundhedsområdet, der består af fem somatiske hospitalsenheder, Psykiatrien, Socialområdet og Præhospitalet.

  Vores innovationsvision er at fremme befolkningens sundhed ved proaktivt at medvirke til at skabe et økosystem i verdensklasse for sundhedsinnovation i Region Midtjylland, herunder:

  1. At fremme befolkningssundheden både under, efter og uden sygdom.
  2. At skabe stærke partnerskaber tværregionalt og internationalt.
  3. At styrke sundhedsinnovation ift. nye idéer, produkter, services mm.

  I Regional Udvikling arbejder vi aktivt mod at realisere denne vision gennem styrkelsen af regional infrastruktur og økosystemer inden for sundhedsinnovation, og skabe stærke partnerskaber på tværs af landegrænser og sektorer. Vi opbygger kapacitet og initiativer, der sikrer at klinikere får de bedste forudsætninger, for at være innovative og at deres gode idéer bliver realiseret.

  Sidst opdateret: 12. januar 2024