Partnerkredsen tror på, at bæredygtighed indenfor sundhed og omsorg opnås når en bredt repræsenteret partnerkreds samarbejder om udvikling, tilpasning og implementering af løsninger på tværs af sektorer og regioner.

Jo større mangfoldighed, vi kan skabe i innovationssystemet, jo flere behov og udfordringer kan vi afdække, og jo flere ideer og løsninger kan vi skabe. Projektet vægter derfor højt at udvikle tilgængelige og inkluderende aktiviteter, som alle relevante aktører har adgang til.

Fastholdelse og rekruttering af medarbejdere

En vigtig brik i arbejdet for bæredygtighed er at styrke fastholdelse/rekruttering af medarbejdere. Det vil vi i projektet gøre gennem kompetenceudvikling som højner arbejdsglæde og engagement.

Der er vigtigt at styrke medarbejdernes teknologiforståelse og erkende af, at velfærdsteknologi i sig selv er kilde til at skabe et mere attraktivt og skånsomt arbejdsmiljø.

Arbejdet med blandt andet Springboards i CareWare Nordic 1 har vist at inddragelse i udvikling af nye teknologier, anvendelse af disse og det at bruge sin faglighed i krydsfeltet mellem produktinnovation og kerneopgaven medfører kompetenceløft og stort engagement i eget arbejde.

Flere ledere peger på, at netop arbejdet med innovation og udvikling er en selvstændig kilde til fastholdelse, rekruttering og engagement af omsorgspersonale. 

Bred repræsentation i arbejdet

Vores innovations- og kompetenceforløb er tiltænkt plejepersonale, sygeplejersker, terapeuter, læger mfl. Altså folk med både lang og kort uddannelse. Her vil vi være særligt opmærksomme på, at vi har en bred repræsentation og sikre at alles stemmer vægter lige højt uanset faglighed.

Mange borgere med anden etnisk baggrund end dansk/svensk arbejder med sundhed og omsorg. Der er derfor belæg for at have særligt fokus på at inddrage denne gruppe i projektets aktiviteter. Der vil desuden være en opmærksomhed på, at der blandt alle deltagere i projektet er en  lige fordeling mellem antallet af mænd og kvinder.

For at sikre bred repræsentation kan det være nødvendigt aktivt at opfordre til deltagelse og sikre, at der er på deltagernes arbejdspladser er banet vej for deltagelse tids- og ressourcemæssigt.

Involvering af slutbrugere

Hovedparten af velfærdsteknologiske løsninger er kønsneutrale, men understøtter ikke automatisk lige muligheder, da ikke to personer, sygdomsforløb eller handicap er ens. Der kan være behov for individuelle tilpasninger til den enkelte borger/patient.

Alle arbejdspakker understøtter bruger- og medarbejderperspektivet med stor vægt på afdækning af behov og udfordringer i praksis gennem involvering af målgrupperne, herunder borgere med handicap.

Innovations- og kompetenceforløb målrettet virksomheder vil have særligt fokus på, at virksomhederne tilegner sig viden på dette område, hvilket vil kunne styrke deres konkurrencedygtighed på markedet. Samtidig skal der være forståelse for at virksomheder kan have forskellige målgrupper og mens nogle udvikler til en bred målgruppe, udvikler andre til en meget smal målgruppe.